Konserwacja Lenalidomidu po transplantacji komórek macierzystych w szpiczaku mnogim AD 2

W badaniach z randomizacją doniesiono, że talidomid poprawia wskaźniki wolnego od przeżycia lub całkowitego przeżycia; jednakże długotrwałe stosowanie talidomidu wiązało się z wysoką częstością występowania ciężkiej neuropatii. Ponadto nie ma zgody co do korzyści stosowania talidomidu u pacjentów z niekorzystnym profilem cytogenetycznym w momencie rozpoznania lub u tych, u których uzyskano już pełną odpowiedź po przeszczepieniu. [7, 7, 11]. Zatem skuteczne leczenie podtrzymujące po transplantacji nadal występuje. potrzebne. Lenalidomid (Revlimid, Celgene), pochodna talidomidu, jest mniej toksyczny i silniejszy niż lek macierzysty.12 Jest to środek doustny, który jest skuteczny w leczeniu szpiczaka w momencie rozpoznania iw momencie nawrotu (po chemioterapia lub transplantacja konwencjonalną dawką) .13-15 Przedstawiono losową próbę fazy 3, w której porównano lenalidomid z placebo w leczeniu podtrzymującym po przeszczepie u pacjentów ze szpiczakiem mnogim.
Metody
Pacjenci
Pacjenci kwalifikowali się, jeśli mieli mniej niż 65 lat i byli chorzy na szpiczaka mnogiego, którzy nie przeszli postępów w okresie między pierwszym przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych (jedną lub dwiema procedurami), wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, i randomizacją. . Dodatkowe kryteria kwalifikowalności obejmowały aminotransferazę asparaginianową lub aminotransferazę alaninową, która była nie większa niż trzykrotność górnej granicy prawidłowego zakresu, poziom bilirubiny w surowicy nie większy niż 35 .mol na litr (2 mg na decylitr), stężenie kreatyniny w surowicy. poziom poniżej 160 .mol na litr (1,8 mg na decylitr), bezwzględna liczba neutrofilów wynosząca co najmniej 1000 na milimetr sześcienny, a liczba płytek krwi ponad 75 000 na milimetr sześcienny. Kobiety w wieku rozrodczym były uprawnione, jeśli wyraziły zgodę na stosowanie antykoncepcji, przed ciążą miały ujemny wynik testu ciążowego i zgodziły się na comiesięczne testy ciążowe do 4 tygodni po zaprzestaniu stosowania leku. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję etyki centrum koordynacyjnego (Centre Hospitalier Universitaire Purpan, Tuluza, Francja). Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę.
Projekt badania i leczenie
Badanie było randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo, testem fazy 3 przeprowadzonym w 77 ośrodkach we Francji, Belgii i Szwajcarii. Pacjenci byli rekrutowani od lipca 2006 r. Do sierpnia 2008 r. Po przeszczepieniu pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać leczenie konsolidujące lenalidomidem (w dawce 25 mg na dzień, w dniach od do 21 na każde 28 cyklu dziennego, przez dwa cykle), a następnie leczenie podtrzymujące lenalidomidem (10 mg dziennie przez pierwsze 3 miesiące, zwiększone do 15 mg, jeśli jest tolerowane), lub takie samo leczenie konsolidujące lenalidomidem, a następnie leczenie podtrzymujące placebo
[przypisy: scopolan compositum, anapran opinie, sulpiryd forum ]

Powiązane tematy z artykułem: anapran opinie scopolan compositum sulpiryd forum