Nierówności socjoekonomiczne w zdrowiu w 22 krajach europejskich ad

Wszystkie dane są reprezentatywne dla kraju. W przypadku choroby zgłaszanej przez samego siebie, nasze badanie koncentrowało się na pytaniu o pojedynczą pozycję na temat samooceny zdrowia ( Jak ogólnie wygląda twoje zdrowie. ), Które ma pięć możliwych odpowiedzi, od bardzo dobrego do złego . aby wykorzystać pełen zakres poziomów samooceny zdrowia, daliśmy ilościowe wagi na każdym poziomie (tj. współczynnik multiplikatywny 1,85 na każdym poziomie gorszym niż bardzo dobry ), które pochodziły ze średniej liczby chronicznych warunki na każdym poziomie15 (szczegóły obliczeń podano w legendzie do rysunku 2). Jedynymi czynnikami ryzyka choroby, dla której dostępne były dane w formie umożliwiającej ich porównanie w różnych krajach, były obecne palenie tytoniu i otyłość, określone jako wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach ) większe niż 30. Status społeczno-ekonomiczny mierzono wykształceniem, pracą zawodową i dochodami. Poziom wykształcenia został skategoryzowany jako brak wykształcenia lub wykształcenia podstawowego (do około 6 lat nauki), wykształcenie gimnazjalne (do około 9 lat), wykształcenie wyższe średnie (do około 11 lat) oraz wykształcenie wyższe (stopień licencjata lub wyższy ). Dane dotyczące poziomu wykształcenia były dostępne w porównywalnej formie dla większości krajów zarówno z rejestrów śmiertelności, jak i z wywiadów zdrowotnych lub z badań wieloczynnościowych. Zawody klasyfikowano jako manualne (uważane za niższe) lub niemęskie . Dane dotyczące zawodu były dostępne z rejestrów śmiertelności dla mężczyzn w średnim wieku w ograniczonej liczbie krajów. Dochód został podzielony na przybliżone kwintyle o równoważnym dochodzie netto netto. Dodano dochody po opodatkowaniu wszystkich członków gospodarstwa domowego, w tym świadczenia, a całość skorygowano o wielkość gospodarstwa domowego, dzieląc ją przez całkowitą liczbę osób w gospodarstwie domowym do mocy 0,36. Dane o dochodach były dostępne w ankietach tylko w ograniczonej liczbie krajów. Tabele 2, 3 i 4 w dodatkowym dodatku pokazują rozkład populacji badanych zgodnie z poziomem wykształcenia, klasyfikacją zawodową i poziomem dochodów. Odsetek ludności z mniejszym wykształceniem był zwykle duży w regionach południowych i wschodnich, podczas gdy nierówności w dochodach były duże w Anglii i Walii oraz w Portugalii.
Wszystkie miary zostały dostosowane do wieku. Ponieważ zarówno relatywne, jak i bezwzględne miary nierówności w zdrowiu są ważne, przedstawiliśmy zarówno względny wskaźnik nierówności, jak i wskaźnik nachylenia nierówności16, 17 dla każdego kraju osobno. Oba wskaźniki są miarami regresyjnymi, które uwzględniają cały rozkład społeczno-ekonomiczny i usuwają zmienność w wielkości grup społeczno-ekonomicznych jako źródło zmienności w wielkości nierówności w zakresie zdrowia17. W analizie regresji śmiertelność, zachorowalność lub ryzyko -wystąpienie czynnika było związane z miarą stopnia wykształcenia, zawodu lub dochodu, w którym ranga była obliczana jako średnia proporcja populacji o wyższym poziomie wykształcenia, zawodu lub dochodu.
Względny wskaźnik nierówności to stosunek szacowanej śmiertelności, zachorowalności lub współczynnika ryzyka do liczby osób w rankingu (najniższy poziom wykształcenia, zawód lub poziom dochodu) do rangi 0 (najwyższy poziom)
[więcej w: filtracja kłębuszkowa, krwiak podpajęczynówkowy, szernera warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: filtracja kłębuszkowa krwiak podpajęczynówkowy szernera warszawa