Nierówności socjoekonomiczne w zdrowiu w 22 krajach europejskich cd

Względny wskaźnik nierówności obliczono za pomocą analizy regresji Poissona, która również wygenerowała 95% przedziały ufności. Wskaźnik nierówności nachylenia mierzy bezwzględne różnice w częstości występowania (np. W liczbie zgonów na 100 000 osobolat) między najniższym i najwyższym krajem skali socjoekonomicznej. Wskaźnik nierówności nachylenia jest wyznaczany na podstawie względnego wskaźnika nierówności i skorygowanej według wieku ogólnej śmiertelności według następującego wzoru: wskaźnik nachylenia nierówności = 2 × wskaźnik śmiertelności × (względny wskaźnik nierówności-1) ÷ (wskaźnik względny nierówność + 1). 16 Ponieważ indeks nierówności nachylenia zależy od ogólnej śmiertelności w populacji, przedstawiliśmy te ogólne wskaźniki umieralności razem ze wskaźnikami nachylenia nierówności. Wyniki
Ryc. 1. Ryc. 1. Względne nierówności w częstości zgonów z jakiejkolwiek przyczyny. Panel A pokazuje nierówności między mężczyznami z najniższym poziomem wykształcenia a tymi z najwyższymi, a panel B pokazuje nierówności edukacyjne dla kobiet. Panel C pokazuje nierówności między mężczyznami w niższych i wyższych klasach zawodowych. Mężczyźni nieaktywni ekonomicznie, których ostatnie zajęcie było nieznane, zostali wyłączeni z analizy. Ponieważ wykluczenie tych mężczyzn może prowadzić do niedoszacowania różnic umieralności między klasami zawodowymi, zastosowaliśmy procedurę dostosowawczą, która została opracowana i przetestowana w poprzednim europejskim badaniu porównawczym dotyczącym nierówności w zakresie śmiertelności; procedura oparta jest na krajowych szacunkach odsetka nieaktywnych ekonomicznie mężczyzn w każdej klasie zawodowej i współczynniku śmiertelności nieaktywnych w porównaniu z aktywnymi mężczyznami w każdej klasie zawodowej.
Ryc. 1A i 1B pokazują względne nierówności w tempie zgonu z jakiejkolwiek przyczyny według poziomu wykształcenia. Względny wskaźnik nierówności jest większy niż dla mężczyzn i kobiet we wszystkich krajach, co wskazuje, że w całej Europie śmiertelność jest wyższa wśród osób z mniejszym wykształceniem. Wielkość tych nierówności różni się znacznie w poszczególnych krajach. Na przykład w Szwecji względny wskaźnik nierówności dla mężczyzn jest mniejszy niż 2, co wskazuje, że śmiertelność wśród osób najmniej wykształconych jest mniejsza niż dwukrotnie wśród osób z największą liczbą wykształceń; z drugiej strony, na Węgrzech, w Republice Czeskiej iw Polsce względny wskaźnik nierówności dla mężczyzn wynosi 4 lub więcej, co wskazuje, że śmiertelność różni się o czynnik większy niż 4 między dolnym i górnym końcem skali edukacji. Najmniejsze nierówności zarówno mężczyzn, jak i kobiet występują w kraju Basków w Hiszpanii, podczas gdy największe nierówności występują w Republice Czeskiej i na Litwie. Różnice w poziomie wykształcenia w zakresie śmiertelności są mniejsze niż średnia dla Europy we wszystkich populacjach południowoeuropejskich objętych tą analizą i większa niż średnia w większości krajów we wschodnich i bałtyckich regionach. Dane dotyczące nierówności związanych z wykonywanym zawodem w zakresie śmiertelności wśród mężczyzn w średnim wieku (ryc. 1C) potwierdzają, że względne nierówności w zakresie śmiertelności są zwykle mniejsze w populacjach południowoeuropejskich.
Tabela 2. Tabela 2. Nierówności bezwzględne w poziomie ogólnej i przyczynowo-skutkowej śmiertelności między osobami z najniższymi i osobami o najwyższym poziomie wykształcenia
[przypisy: szernera warszawa, nervomix cena, sulpiryd forum ]

Powiązane tematy z artykułem: nervomix cena sulpiryd forum szernera warszawa