Randomizowana próba Acyklowiru przez 7 dni lub 21 dni zi bez prednizolonu w leczeniu ostrego opryszczki cd

Obliczono, że rekrutacja 200 pacjentów z każdej grupy terapeutycznej zapewni co najmniej 90% mocy do wykrycia 50-procentowego zmniejszenia częstości występowania bólu po trzech miesiącach. Pod warunkiem, że nie wykryto interakcji pomiędzy działaniem steroidu a czasem trwania leczenia acyklowirem, cel 200 pacjentów na grupę można osiągnąć poprzez odpowiednie połączenie grup terapeutycznych. Wszystkie analizy przeprowadzono za pomocą pakietu oprogramowania SAS do analizy statystycznej (SAS Institute, Cary, NC); Analizy bezpieczeństwa przeprowadzono za pomocą Wellcome Safety Data System, programu napisanego w SAS w celu analizy danych laboratoryjnych.
Kaplan-Meier oszacował medianę czasu do zdarzenia dla następujących punktów końcowych: ostatni dzień z nowymi zmianami, pierwszy dzień bez nowych pęcherzyków, pierwszy dzień z pełnym strupowaniem, czas do 100 procentowego leczenia wysypki, i czasy do pierwszego ustania bólu i całkowitego zaprzestania bólu. Jeśli nie uzyskano żadnego punktu końcowego u pacjenta, ostateczna obserwacja tego pacjenta została poddana cenzurze. wartości p powiązane ze statystyką testu log-rank (dla miar wysypki) lub ze współczynnikiem proporcjonalnego hazardu Coxa (dla miar bólu) zostały uzyskane jako miara równości między grupami leczenia.
Test sumy rang Wilcoxona został użyty do porównania połączonych grup w odniesieniu do zmian od linii bazowej w punktacji w odniesieniu do nasilenia bólu i procentu gojenia wysypki. Test Kruskala-Wallisa został wykorzystany jako globalny test na różnice w traktowaniu samym acyklowirem i leczeniem dodanym prednizolonem. Z wykresów średnich wartości nie było dowodów na interakcje między grupami. Test chi-kwadrat wykorzystano do porównania proporcji pacjentów z bólem w różnym czasie.
Statystyki podsumowujące posłużyły do opisania wszystkich innych analiz.
Wyniki
Charakterystyka demograficzna
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna pacjentów według grup leczenia. Łącznie 400 pacjentów zostało włączonych do badania w czterech uczestniczących ośrodkach (Birmingham, 116, Bristol, 116, Manchester, 73 i Sheffield, 95). Dziewięćdziesiąt dziewięć pacjentów zostało przydzielonych do otrzymywania acyklowiru przez 7 dni ze steroidem, 101 do otrzymywania acyklowiru przez 7 dni bez steroidu, 99 do otrzymywania acyklowiru przez 21 dni ze steroidem i 101 do otrzymania acyklowiru przez 21 dni bez steroidu. W każdym ośrodku do każdej grupy leczenia włączono w przybliżeniu taką samą liczbę pacjentów. Pacjenci we wszystkich czterech grupach byli dobrze dobrani przy wprowadzaniu do badania (Tabela 1). Średni czas trwania wysypki przy przyjęciu był porównywalny w każdej grupie. Czas trwania wysypki rejestrowano w skali kategoryjnej (<12 godzin, 12 do 24 godzin, 24 do 48 godzin i 48 do 72 godzin), a ponieważ znaczna część pacjentów w grupie otrzymującej acyklowir przez siedem dni bez steroidu miała miał wysypkę od 48 do 72 godzin, mediana czasu trwania wysypki była większa w tej grupie. W sumie 349 pacjentów ukończyło badanie zgodnie ze specyfikacją, a 51 pacjentów zostało wycofanych (Tabela 1). Niektórzy pacjenci podawali więcej niż jedną przyczynę przedwczesnego zakończenia badania. Wypłaty pacjentów były jednakowo wyrównane we wszystkich grupach [hasła pokrewne: hepavax gene, polfergan ulotka, ginkofar forte opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: ginkofar forte opinie hepavax gene polfergan ulotka